شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5794
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:20:12
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

567
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
43 (6.98%)
تغییر ۳ ماهه
65 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
145 (20.32%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 111.75 - 111.75 111.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BGTR30 475.81 - 475.81 475.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BSE SOFIX 567.05 - 567.05 567.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴