کالایاب
شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 173.38 - 173.38 173.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۵:۳۴
BRVM Composite 177.81 - 177.81 177.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۵:۳۴