شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 150.99 - 150.99 150.99 1.30 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
BRVM Composite 166.15 - 166.15 166.15 1.58 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴