کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,254
قیمت روز
6 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
341 (11.71%)
تغییر ۳ ماهه
341 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
3,254 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
780 (13.42%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
200 (3.12%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4285.8 - 4277.72 4288.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 10740.18 - 10740.18 10799.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 13183.42 - 13159.39 13241.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Next 20 11543.87 - 11519.48 11562.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Large 60 5987.21 - 5976.1 5987.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All Shares 6594.57 - 6583.51 6600.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 12830.3 - 12813.69 12885.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All-Tradable 4201.12 - 4193.69 4203.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2623.99 - 2621.31 2632.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 1049.1 - 1047.04 1049.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 5412.83 - 5401.62 5416.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷