شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 530.22 - 525.31 530.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴