شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 91444.31 91510.11 90498.7 92098.27 2940.06 3.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Merval 30212.82 30211.42 29931.99 30420.4 896.43 2.97% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Bolsa G 1339847 1343342 1330769 1356834 43680.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Merval 25 33304.71 33306.03 32990.91 33558.33 1029.34 3.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Merval Argentina 27400.18 27398.33 27139.91 27551.8 804.28 2.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 44833.3 44772.15 44772.15 45680.05 1347.60 3.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 40 5070.6 5063.9 5063.9 5166.6 153.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
FTSE South Africa 3229 - 3229 3229 31.02 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
FTSE/JSE All Share 52423.53 - 52423.53 52423.53 327.49 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6116.24 6118.48 6100.03 6168.73 100.50 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
SDAX 10221.4 10232.4 10125.35 10313.47 200.59 1.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Midcap 23003.77 23045.17 22863.53 23210.28 403.92 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
TecDAX 2479.84 2483.51 2444.1 2491.32 46.86 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4525.94 4527.5 4514.11 4564.33 74.52 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
XETRA DAX Price 11066.41 11065.26 11041.85 11161.44 178.13 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Classic All Share 7805.02 7815.84 7767.81 7877.75 132.49 1.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Technology All Share 2885.21 2891.24 2853.09 2908.76 58.26 2.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
DAX 11066.41 11066.61 11013.4 11244.54 178.13 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Euro Stoxx 50 3116.07 3116.25 3102.25 3160.33 44.26 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1175.04 1177.45 1168.4 1197.52 19.38 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
OTCM ADR 1542.1 1545.56 1540.94 1567.63 24.42 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
DJ Utility 729.69 730.86 726.25 736.53 0.17 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nasdaq 100 6534.96 6555.98 6474.25 6673.99 138.49 2.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
DJ Composite 8195.28 8214.89 8195.28 8384.04 165.67 2.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
NYSE Composite 12094.73 12115.46 12057.04 12297.15 181.75 1.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
OTCM QX ADR 30 1288.58 1292.08 1287.99 1310.41 20.34 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
DJ Transportation 10225.2 10243.85 10225.2 10576.45 306.98 3.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
NYSE AMEX Composite 2447.72 2453.37 2447.72 2518.59 65.96 2.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Dow 30 24522.36 24515.39 24430.07 25069.02 503.87 2.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
S&P 500 2647.02 2645.92 2633.92 2698.38 47.10 1.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Nasdaq 6920.35 6918.33 6834.27 7058.67 127.20 1.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SmallCap 2000 1470.02 1469.62 1464.16 1501.7 29.34 2.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
S&P 500 VIX 23.25 23.24 20 23.81 3.12 15.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1590.41 - 1590.41 1590.41 18.80 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
ATX Prime 1557.3 - 1557.3 1557.3 25.29 1.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Austria 316.99 - 316.99 316.99 4.43 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Immobilien ATX EUR 324.46 - 324.46 324.46 5.49 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
New Europe Blue Chip EUR 1180.13 - 1180.13 1180.13 4.31 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
ATX 3029.49 3032.82 3019.24 3066.81 49.81 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1956.79 - 1956.25 1961.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۳۳
Amman SE AllShare 3861.58 - 3861.58 3861.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 892.41 892.45 889.51 901.38 14.02 1.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Small Cap 6326.6 6327 6285.4 6346.5 83.50 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Medium Cap 13412.6 13419.6 13357.4 13450.4 101.70 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Latibex   2272 2304.7 2272 2307 40.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX 35 8866.5 8864.65 8829.15 9006.3 139.80 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3165.4 3161 3138.2 3165.4 3.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 50 5554.4 5547.8 5516.5 5554.4 7.30 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 100 4668.1 4663.4 4639.9 4668.1 11.30 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 300 5628.7 5624 5599.1 5628.7 22.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX Midcap 50 6304.9 6305 6291.9 6324.6 58.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
ASX All Ordinaries 5759.2 5754.8 5732.5 5760.5 27.20 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
ASX Small Ordinaries 2559.9 2561.9 2559.9 2576.1 44.20 1.73% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 50 5508.6 5502.2 5471.1 5508.6 7.50 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 200 5614.1 5609.1 5583.3 5614.1 21.10 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 200 5671.8 5662.9 5636.7 5682.2 21.90 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1188.86 1190.67 1188.36 1194.16 0.35 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 329.68 - 329.68 329.68 0.96 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 817.66 - 817.66 817.66 0.24 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5079.75 - 5079.75 5079.75 24.29 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
DFM General 2750.14 2756.94 2750.14 2768.95 33.76 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 956.33 - 951.02 959.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Indonesia 3322.97 - 3322.97 3322.97 10.95 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
IDX Kompas 100 1219.82 - 1213.92 1224.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
IDX PEFINDO-25 313.63 - 311.82 315.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Composite 6005.3 - 5975.48 6034.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 573.01 574.19 573.01 580.33 6.63 1.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1692 - 1692 1692 5.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1807.5 1811.8 1807.5 1838.2 33.70 1.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE IT Mid Cap 34103.73 34126.17 34103.73 34741.41 784.49 2.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB TR EUR 36726.41 - 36726.41 36726.41 699.38 1.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE IT Small Cap 17171.8 17244.54 17171.8 17532.95 473.60 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Italia All Share 20276.27 20333.17 20276.27 20645.37 398.03 1.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB 18471.38 18491.5 18461.5 18823.13 351.75 1.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 401.78 - 401.78 401.78 4.84 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
ISEQ General 8482.72 - 8482.72 8482.72 130.63 1.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
ISEQ Overall 5817.3 5826.45 5781.66 5892 82.79 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
ISEQ 20 Price 982.64 - 982.64 982.64 11.82 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
ISEQ Small Capital 2303.37 - 2303.37 2303.37 8.35 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1266.9 1267.36 1266.9 1274.36 2.81 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1677.17 1676.1 1676.1 1687.64 8.32 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 75.04 74.81 74.59 75.23 0.39 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Small Cap PI 230.44 230.64 230.44 232.76 2.73 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
ICEX All Share Total Return 636.27 636.07 636.07 640.01 1.41 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1306.5 - 1306.5 1306.5 4.38 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14683.4 14642.37 14642.37 14683.4 49.16 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Tag Along 18636.62 18592.88 18592.88 18636.62 49.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Brazil Index 36282.79 36195.76 36195.76 36282.79 110.34 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Small Cap Index 1715.71 1717.02 1715.71 1717.02 0.88 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Brazil broad-Based 3367.89 3360.22 3360.22 3367.89 9.62 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Mid-Large Cap Index 1679.84 1675.3 1675.3 1679.84 5.57 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Bovespa 87900.83 87901.19 87668.27 87901.19 0.36 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۹
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1123.7 1124.5 1120.2 1132.7 9.60 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 250 18366.36 18385.14 18355.15 18548.29 173.73 0.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 350 3853.57 3855.6 3841.58 3883.91 30.51 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE SmallCap 5371.15 5369.31 5369.31 5401.94 50.35 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE All-Share 3805.04 3807.14 3793.98 3834.37 30.33 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM All Share 927.31 926.05 925.74 941.18 19.67 2.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE TechMARK Focus 4429.85 4434.29 4397.72 4462.76 30.33 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 100 6947.92 6945.25 6906.5 7007.95 52.97 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4704.08 4701.45 4688.11 4745.27 52.12 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 GR 9315.23 9324.16 9308.4 9436.5 198.05 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BEL Small 13438.57 13409.06 13401.91 13484.58 6.83 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 Net Return 7203.14 7210.04 7197.86 7296.91 153.14 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BEL 20 3430.47 3433.8 3418.8 3503.4 72.93 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.97 - 115.97 115.97 0.68 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
BGTR30 494.93 - 494.93 494.93 2.49 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
BSE SOFIX 592.68 - 592.68 592.68 2.63 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1868.86 1867.81 1851.61 1868.86 15.78 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
DSE Broad 5298.83 5294.4 5258.84 5298.83 41.73 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1572.08 - 1572.08 1572.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
BSE Domestic Company 7918.57 - 7918.57 7918.57 4.88 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 567.05 - 567.05 567.05 1.78 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Sarajevo 10 629.41 - 629.41 629.41 0.82 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Sarajevo 30 1086.76 - 1086.76 1086.76 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19789.94 - 19789.94 19789.94 169.44 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Pakistan 1199.54 - 1199.54 1199.54 8.36 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20259.39 - 20259.39 20259.39 88.88 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
Karachi All Share 29853.05 - 29853.05 29853.05 166.90 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Karachi Meezan 30 70804.28 - 70804.28 70804.28 500.15 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Karachi 100 41352.77 41660.75 41352.77 41660.75 307.98 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2829.91 2828.88 2824.22 2852.3 32.61 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
PSI 20 4829.53 4828.37 4824.96 4903.59 74.06 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 160.15 - 160.15 160.15 1.29 0.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
S&P Lima Select 26047.55 26057.24 25985.69 26256.34 175.55 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P Peru Select 505.38 506.75 504.54 510.97 4.68 0.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P Lima General 19203.86 19236.3 19203.86 19385.84 174.96 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P Lima Corporate Gov 212.94 213.21 212.94 215.48 2.51 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2022.95 - 2022.95 2022.95 2.75 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 399.36 399.2 399.2 403.76 5.36 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
SET 50 1071.83 1073.57 1071.83 1080.82 15.32 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
SET 100 2360.13 2365.05 2360.13 2382.63 36.75 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2194.62 2196.84 2194.62 2229.89 43.04 1.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Shariah 1280.23 1282.08 1280.23 1292.29 15.27 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1874.32 1874.6 1874.32 1896.58 28.78 1.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Large Cap 1807.85 1806.66 1806.66 1826.21 24.18 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2165.56 2167.5 2165.56 2201.84 43.51 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
SET 1612.03 1613.34 1611.47 1631.98 24.45 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۲۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 119.64 119.63 119.21 120 0.22 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
TPEx 50 132.6 132.57 131.66 133.02 0.45 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
MSCI Taiwan 358.47 - 358.47 358.47 4.44 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
TSEC Taiwan 50 7333.11 7343.48 7329.58 7375.79 92.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 6978.7 6985.84 6966.97 7019.26 63.45 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
Taiwan Weighted 9743.99 9753.49 9730.89 9796.61 84.70 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۲۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 114857.75 115120.96 114857.75 118274.03 3773.63 3.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 50 88872.66 89040.94 88872.66 91421 2861.63 3.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100-30 107075.66 107073.1 107019.55 109335.52 2644.13 2.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All-100 121482.24 121553.97 121482.24 123371.47 2350.86 1.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All Shares 92645.43 92797.39 92645.43 95146.75 2816.58 3.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100 91686.35 91604.9 91561.64 94377.01 2884.55 3.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7302.89 - 7269.04 7302.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Tunindex20 3282.01 - 3266.3 3282.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 357168.84 - 357168.84 357168.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
JSE All Jamaican Composite 392013.72 - 392013.72 392013.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2239.82 2242.58 2239.82 2243.06 4.48 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1060.02 1061.44 1060.02 1071.92 19.16 1.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1461.45 - 1461.45 1461.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۳۱
FTSE Czech Republic 1242.21 - 1242.21 1242.21 4.30 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1366.9 - 1366.9 1366.9 2.07 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1428.86 - 1428.86 1428.86 3.29 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
OETOB Czech Traded (USD) 1636.54 - 1636.54 1636.54 4.68 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4658.58 4658.82 4658.58 4755.66 137.87 2.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/CITIC50 2906.98 - 2906.98 2906.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
S&P/CITIC300 2860.43 - 2860.43 2860.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Shanghai SE A Share 2770.67 2768.88 2768.88 2812.86 60.39 2.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Shanghai 2645.85 2644.15 2643.47 2703.51 57.66 2.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
SZSE Component 7879.52 7871.53 7871.38 8108.85 229.33 2.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
China A50 11082.2 11060.66 11056.95 11304.79 222.59 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 431.58 431.46 430.28 435.39 9.08 2.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen Benchmark 1352.02 1350.15 1341.34 1364.45 24.76 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen Small Cap 222.69 222.54 221.79 225.06 2.59 1.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen All shares 1258.84 1257.67 1248.55 1269.65 24.39 1.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
OMXC20 898.25 897.68 891.61 905.67 15.15 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 129.21 - 129.21 129.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 131.26 - 131.26 131.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4197.77 4185 4185 4248.12 66.51 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Russian VIX 28.53 27.96 24.93 28.53 2.25 8.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
RTS Standard 15620.05 15538.56 15538.56 15770.71 232.77 1.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
MICEX 2341.6 2337.78 2325.52 2373.78 32.18 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۲۲
RTSI 1116.85 1114.73 1107.6 1138.24 18.86 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8566.3 - 8566.3 8566.3 8.58 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
Bucharest BET-XT 780.3 - 780.3 780.3 1.14 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 503.89 - 503.89 503.89 3.34 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5280.74 - 5280.74 5280.74 3.91 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 208.81 - 208.81 208.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Zimbabwe Industrial 571.47 - 571.47 571.47 2.22 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1625.67 1624.23 1619.73 1629.7 11.94 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 151.6 151.63 151.6 152.54 1.62 1.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 20 4334.8 4333.04 4328.89 4374.86 76.69 1.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 100 1032.93 1031.94 1029.05 1035.41 7.64 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 500 1253.6 1252.51 1248.9 1256.62 9.19 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 300 326.04 - 326.04 326.04 2.15 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei 500 2003.83 - 2003.83 2003.83 29.11 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Topix 1000 1531.09 1529.74 1525.43 1534.9 11.33 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 1000 1926.35 - 1926.35 1926.35 14.34 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
JPX-Nikkei 400 14383.76 14371.51 14339.66 14421.61 121.46 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
TOPIX Composite 2055.36 2053.54 2047.6 2060.44 15.08 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei JQ Average 3525.32 - 3525.32 3525.32 9.39 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei Volatility 20.8 - 20.8 20.8 1.80 8.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei 225 21583.12 21592.5 21532.5 21821.16 238.04 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۴۷
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 164.79 - 164.79 164.79 1.52 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
BRVM Composite 170.44 - 170.44 170.44 1.90 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5947.9 - 5947.9 5960.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 310.1 - 310.1 310.1 0.91 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
MSCI Singapore 344.24 - 344.24 344.24 1.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
STI Index 3026.99 3028.32 3025 3083.6 56.61 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۵۶
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1417.92 1417.65 1411.33 1431.28 26.14 1.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm 537.82 537.52 535.55 543.2 10.26 1.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Mid Cap 768.06 767.42 763.82 777.15 18.09 2.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Benchmark 477.6 477.34 475.65 482.49 9.03 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Small Cap 797.02 795.94 789.8 809.38 19.25 2.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMXS30 1456.85 1455.77 1448.68 1482.49 25.64 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2359.94 - 2359.94 2359.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Switzerland 473.67 - 473.67 473.67 5.54 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10339.47 - 10339.47 10339.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SMI 8759.9 8762.4 8716.7 8820.5 41.60 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5113.66 5128.59 5113.66 5167.3 40.49 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
IGPA General 25995.89 26060.71 25995.89 26230.3 176.23 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 741.69 742.04 741.4 744.21 3.18 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 502.25 - 502.25 502.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7504.94 7506.55 7504.94 7566.35 55.19 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4454.26 - 4454.26 4454.26 2.24 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3923.96 3927.63 3910.14 3951.79 54.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Small 10385.74 10380.33 10371.79 10536.29 225.77 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid 60 12168.69 12184.96 12142.01 12302.85 247.22 2.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Next 20 11122.07 11147.68 11085.17 11282.56 228.79 2.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Large 60 5477.37 5482.31 5457.35 5513.48 71.79 1.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All Shares 6002.76 6006.61 5982.77 6048.52 89.46 1.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid & Small 11928.83 11941 11906.16 12066.23 245.13 2.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All-Tradable 3849.93 3853.43 3836.51 3877.27 53.51 1.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Next 150 2427.6 2429.22 2423.71 2451.92 46.64 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
EuroNext 100 957.83 958.31 954.93 965.86 14.51 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CAC 40 4924.89 4925.23 4895.89 4985.45 60.56 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 527.18 - 526.78 528.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9045.11 9054.69 9014.58 9173.7 181.55 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki 25 3832.07 3835.4 3820.7 3879.52 67.04 1.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Cap PI 6220.25 6227.23 6199.5 6305.58 119.98 1.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Mid Cap 299.82 299.87 298.52 303.82 5.23 1.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Benchmark 49.82 49.87 49.64 50.45 0.94 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Small Cap PI 333.75 333.68 332.34 339.75 6.01 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4386.82 - 4386.82 4386.82 76.30 1.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Philippines 627.85 - 627.85 627.85 16.62 2.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
PSEi Composite 7302.94 7297.27 7171.8 7311.54 32.68 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 43.88 - 43.88 43.88 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Cyprus Alternative Market 863.87 - 863.87 863.87 2.71 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Cyprus Main and Parallel Market 66.61 - 66.61 66.61 0.12 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2250.14 2244.42 2237.52 2252.36 1.62 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10268.07 10294.73 10268.07 10390.18 130.24 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
QE All Shares 3049.12 3056.18 3049.12 3090.33 43.20 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE NASDAQ Qatar 10 6941.33 6976.65 6941.33 7096.27 155.91 2.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11620.62 - 11620.62 11620.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 892.5 893.12 890.57 904.35 9.92 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Equity 15555.88 - 15555.88 15555.88 85.22 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
S&P/TSX MidCap 892.3 893.39 885.08 900.8 7.11 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Venture 601.8 602.87 599.91 615.34 13.18 2.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX Small Cap 553.55 554.34 551.4 562.7 8.64 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
S&P/TSX 14881.52 14876.08 14811.14 15076.92 181.03 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 690.81 691.42 690.43 697.33 11.32 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1552.34 - 1552.34 1552.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
KRX 100 4333.34 4330.27 4321.73 4342.82 49.56 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
KOSPI 50 1787.91 1786.38 1783.25 1792.63 22.39 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
KOSPI 100 2067.21 - 2067.21 2067.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
KOSPI 200 269.58 269.37 268.96 270.34 2.73 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 296.46 - 296.46 296.46 0.44 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
KOSPI Large Sized 2026.07 - 2026.07 2026.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
KOSPI Small Sized 1916.04 - 1916.04 1916.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
KOSPI Medium Sized 2426.28 - 2426.28 2426.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
KOSPI 2082.58 2081.39 2074.67 2100.56 17.98 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1747.23 - 1747.23 1747.23 9.21 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
CROBEX10 1024.83 - 1024.83 1024.83 6.82 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 11527.67 11529.38 11467.1 11531.57 45.70 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
COLCAP 1402.69 1404.68 1402.69 1423.23 22.60 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
COLEQTY 955.61 957.03 955.61 969.46 13.56 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
COL General 12118.77 12131.38 12103.74 12239.63 123.07 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
FTSE Colombia 4537.32 - 4537.32 4537.32 61.25 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2801.72 - 2801.72 2801.72 4.86 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 178.98 178.08 178.08 180.66 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 183.28 182.79 182.79 184.89 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Nairobi All Share 143.95 - 143.95 143.95 0.95 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4757.14 - 4757.14 4757.14 24.77 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
Kuwait Main 5288.74 - 5288.74 5288.74 3.60 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
Kuwait Parallel Market 5099.88 - 5099.88 5099.88 11.03 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 973.28 967.52 967.52 973.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Beirut Stock 86.75 85.24 85.24 86.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
BDL STOCK IX 65.46 - 65.46 65.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 938.43 938.97 938.43 952.91 3.21 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 55205.54 55156.43 55112.18 55916.14 705.67 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
WIG30 2458.63 2454.82 2454.82 2492.87 33.15 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
mWIG40 3772.3 3764.53 3760.69 3801.39 44.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
sWIG80 10688.09 10659.99 10659.99 10837.91 108.09 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
WIG20 2160.57 2159.24 2150.91 2194.94 29.16 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 634.45 634.82 634.45 640.34 6.74 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4484.41 4488.02 4484.41 4488.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1710.71 - 1700 1710.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia ACE 4975.08 - 4951.67 4986.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Malaysia 236.5 - 236.5 236.5 0.78 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
FTSE BM Mid 70 14036.78 - 13978.58 14036.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
Malaysia Top 100 11739.5 - 11671.9 11739.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3894.03 - 3894.03 3894.03 56.27 1.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (EUR) 4464.62 - 4464.62 4464.62 14.20 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (HUF) 9312.15 - 9312.15 9312.15 21.81 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (USD) 5113.55 - 5113.55 5113.55 42.51 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Hungary 3772.73 - 3772.73 3772.73 6.88 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Budapest SE 39323.01 39328.39 39323.01 39328.39 5.38 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9115.03 - 9000.79 9115.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
FTSE CSE Morocco 15 10082.91 - 10000.12 9995.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Moroccan All Shares 11210.37 - 11075.07 11210.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9590.23 - 9478.53 9590.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13906.3 - 13898.6 13997.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
EGX 70 689.02 - 689.02 689.02 9.32 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
EGX 100 1733.13 - 1733.13 1733.13 19.45 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
EGX 20 Capped 13693.73 - 13693.73 13693.73 67.17 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19897.44 - 19897.44 19897.44 245.74 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 740.43 743.94 740.43 744.14 4.19 0.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
INMEX 2523.8 2530.59 2512.09 2533.37 4.44 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
IPC CompMx 347.21 348.28 345.58 348.82 0.66 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
FTSE BIVA Real Time Price 856.3 859.74 856.3 861.56 4.40 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
IPC 42204.43 42207.84 42025.48 42498.24 114.84 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10869.25 - 10869.25 10869.25 22.90 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 844.39 - 844.39 844.39 2.97 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۳
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1285.3 - 1285.3 1285.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۸:۳۳
NSX Local 635.7 - 635.7 635.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 777.36 776.84 776.84 793.27 20.04 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 459.7 459.91 459.7 469.43 11.85 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 578.01 577.6 577.6 589.77 14.92 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 841.26 840.5 840.5 860.29 24.10 2.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 950.02 950.13 950.02 972.5 26.95 2.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1451.25 - 1451.25 1451.25 8.27 0.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
NSE All Share 32222.24 - 32222.24 32222.24 163.96 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 324.66 324.04 323.76 326.45 4.34 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
NZX 50 8720.3 8687.44 8687.44 8785.51 72.63 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۳
NZX All 1525.86 1520.23 1520.23 1537.13 12.91 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۳
NZX MidCap 4928.14 4911.64 4897.91 4935.52 17.18 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۳
NZX SmallCap 16028.92 16005.8 15956.62 16105.21 121.96 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۳
S&P/NZAX All Price 399.7 - 399.7 399.7 3.32 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
DJ New Zealand 257.03 257.02 255.84 260.06 3.03 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 687.46 687.78 684.33 696.06 16.21 2.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
AEX All Share 752.04 751.77 749.63 759.38 12.80 1.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
AMS Small Cap 908.8 908.29 907.61 922.15 19.10 2.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
AEX Volatility 18.2 18.19 16.9 18.31 1.99 12.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
AEX 510.48 510.2 506.96 518.9 8.42 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 19.3275 19.335 18.5625 19.335 0.07 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 100 10875 10870.15 10870.15 10961.25 113.15 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 200 5630.6 5627.7 5627.7 5677.4 58.20 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 500 8960.15 8955.85 8955.85 9034.85 92.60 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BSE MidCap 14896.39 14885.83 14885.83 15064.08 153.40 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-100 10921.6 10913.59 10913.59 11010.54 107.25 0.98% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-200 4548.25 4544.81 4544.81 4585.37 43.84 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-500 14208.3 14197.73 14197.73 14326.67 137.76 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BSE SmallCap 14405.55 14397.06 14397.06 14532.67 133.10 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 USD 5165.25 - 5165.25 5165.25 43.76 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Nifty Next 50 27163.15 27155.2 27155.2 27486.4 345.15 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Midcap 50 4786.7 4781.3 4781.3 4852.1 54.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5084.45 5083.95 5083.95 5137.7 72.60 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 17419.9 17402.55 17402.55 17614.25 172.05 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 6196.9 6192.25 6192.25 6272.8 83.25 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 10656.2 10651.2 10641.75 10740.1 107.20 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
BSE Sensex 35474.51 35448.99 35421.63 35730.77 300.37 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18121.48 18122.83 18057.17 18229.54 290.92 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Hang Seng CCI 4278.6 4278.74 4267.29 4314.27 73.56 1.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Hang Seng CEI 10466.11 10460.94 10426.35 10510.97 165.55 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE CHI Hong Kong 11272.27 11278.11 11252.63 11369.09 234.69 2.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2004.14 2004.39 2002.13 2024.87 38.10 1.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Hang Seng 25840.34 25843 25735.5 26372 531.66 2.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 551.97 - 551.97 551.97 17.16 3.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 919.02 918.06 912.34 919.02 2.96 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
HNX 103.95 - 103.95 103.95 0.94 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
VN 30 888.76 - 888.76 888.76 19.52 2.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
VN100 848.46 - 848.46 848.46 17.07 2.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۲
FTSE Vietnam 383.54 - 383.54 383.54 4.12 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Vietnam All 958.82 - 958.82 958.82 8.27 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
HNX 30 186.31 184.48 184.48 186.31 1.83 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1548.58 1555.81 1548.58 1599.89 68.52 4.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Athens General Composite 593.05 594.37 593.05 611.15 24.13 4.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر