کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 62.03 - 62.03 62.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen USA 41935.12 - 41935.12 41935.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Bonds 24074.82 - 24074.82 24074.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Equity 31496.62 - 31496.62 31496.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank Balanced 80335.74 - 80335.74 80335.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Eurobonds 2489.38 - 2489.38 2489.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Raiffeisen Consumer 13471.75 - 13471.75 13471.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Treasury 14913.73 - 14913.73 14913.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen - Infotech 15278.27 - 15278.27 15278.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank Consumer Sector 2040.13 - 2040.13 2040.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Global Internet 3037.2 - 3037.2 3037.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Natural Resources 1637.01 - 1637.01 1637.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Electric Utilities 960.02 - 960.02 960.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Raiffeisen Active Management 24531.8 - 24531.8 24531.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank High Yield Fixed Income 3889.3 - 3889.3 3889.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 33319.58 - 33319.58 33319.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10922.85 - 10922.85 10922.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2224.22 - 2224.22 2224.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1685.89 - 1685.89 1685.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16048.11 - 16048.11 16048.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB BRIC 123.75 - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Balanced 27.81 - 27.81 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Eurobonds 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Oil & Gas 22.93 - 22.93 22.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Bonds Plus 24.58 - 24.58 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Gold 11297.85 - 11297.85 11297.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank Europe 786.31 - 786.31 786.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
VTB MICEX Index 5490.75 - 5490.75 5490.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank America 1706.51 - 1706.51 1706.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Raiffeisen Europe 14167.21 - 14167.21 14167.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Balanced 22659.66 - 22659.66 22659.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Metals & Mining 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5108.3 - 5108.3 5110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Arsagera - Mixed Fund 4883.54 - 4883.54 5202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Raiffeisen Industrial 7944.95 - 7944.95 7944.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Allianz ROSNO Balanced 382.53 - 380.91 382.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Arsagera - Equity Fund 6954.41 - 6870.68 7152.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 30819.89 - 30819.89 30819.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Electric Utilities 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 4717.04 - 4717.04 4717.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 141.88 - 141.88 145.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Allianz ROSNO Stocks Fund 568.48 - 566.53 608.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1515.17 - 1515.17 1515.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Financial Sector 1043.9 - 1043.9 1043.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
VTB Promising Investments 18.16 - 18.16 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Precious Metals 14714.74 - 14714.74 14714.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen Emerging Markets 19158.07 - 19158.07 19158.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Raiffeisen MICEX Blue Chips 17553.22 - 17553.22 17553.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB State-owned Enterprises 26.91 - 26.91 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4804.14 - 4804.14 4804.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Consumer Goods & Services 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Allianz ROSNO Government bonds 92.85 - 92.85 96.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Gazprombank - Russian Equities 2008.24 - 2008.24 2008.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Actively Managed Fund 1793.94 - 1793.94 1793.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Gazprombank - Russian Eurobonds 3200.43 - 3200.43 3200.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 220.71 - 220.71 232.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Sberbank Telecoms & Technologies 3797.96 - 3768.46 3797.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Gazprombank - Russian Growth Fund 901.14 - 901.14 901.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 75.01 - 73.3 75.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 296.54 - 292.56 296.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3987.34 - 3987.34 4027.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6086.19 - 6086.19 6086.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1577.92 - 1577.92 1666.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴