شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 61.28 - 61.28 61.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen USA 41049.65 - 41049.65 41049.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Bonds 23884.19 - 23884.19 23884.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Equity 30981.87 - 30981.87 30981.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Balanced 79062.4 - 79062.4 79062.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Eurobonds 2525.03 - 2525.03 2525.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Raiffeisen Consumer 13372.82 - 13372.82 13372.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Treasury 14725.09 - 14725.09 14725.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Infotech 14204.31 - 14204.31 14204.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Consumer Sector 2080.15 - 2080.15 2080.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Global Internet 2918.73 - 2918.73 2918.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Natural Resources 1636.69 - 1636.69 1636.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Electric Utilities 944.9 - 944.9 944.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Raiffeisen Active Management 23812.59 - 23812.59 23812.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 3826.09 - 3826.09 3826.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32758.22 - 32758.22 32758.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10720.44 - 10720.44 10720.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2167.54 - 2167.54 2222.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1665.93 - 1665.93 1665.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16380.36 - 16380.36 16380.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB BRIC 124.03 - 124.03 124.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Balanced 27.42 - 27.42 27.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Eurobonds 13.74 - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Oil & Gas 23.14 - 23.14 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Bonds Plus 25.04 - 25.04 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Gold 11531.08 - 11531.08 11531.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Europe 773.84 - 773.84 773.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
VTB MICEX Index 5386.46 - 5386.46 5386.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank America 1649.73 - 1649.73 1649.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Raiffeisen Europe 13906.55 - 13906.55 13906.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Balanced 22545.57 - 22545.57 22545.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Metals & Mining 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5086.47 - 5044.64 5104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
Arsagera - Mixed Fund 5012.6 - 5012.6 5012.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Industrial 7741.66 - 7741.66 7741.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Balanced 372.01 - 372.01 372.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Arsagera - Equity Fund 7283.37 - 7283.37 7283.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 30977.5 - 30977.5 30977.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Electric Utilities 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
VTB Telecommunications 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Small Cap Fund 4734.94 - 4734.94 4734.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 141.13 - 141.13 141.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 582.42 - 567.94 582.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1510.23 - 1510.23 1510.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Financial Sector 1068.29 - 1068.29 1068.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
VTB Promising Investments 18.02 - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Precious Metals 14190.27 - 14190.27 14190.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Emerging Markets 19127.81 - 19127.81 19127.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 17302.7 - 17302.7 17302.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB State-owned Enterprises 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4820.65 - 4820.65 4820.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Consumer Goods & Services 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Government bonds 92.1 - 92.1 92.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Gazprombank - Russian Equities 1986.58 - 1986.58 1986.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Actively Managed Fund 1764.79 - 1764.79 1764.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Gazprombank - Russian Eurobonds 3321.38 - 3321.38 3321.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 228.21 - 228.21 228.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Telecoms & Technologies 3535.63 - 3535.63 3535.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Gazprombank - Russian Growth Fund 946.41 - 946.41 946.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 72.96 - 68.42 72.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 283.57 - 283.57 283.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 4315.12 - 4202.11 4315.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6004.74 - 5906.94 6004.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1541.69 - 1541.69 1562.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۸:۰۴